Bacteris, virus, algues, fongs, protozous...

Aquests microorganismes (bacteris, virus, algues, fongs, protozous) han de ser eliminats mitjançant mesures químiques o físiques depenent de les característiques de cada cas i, tot i que sempre es donarà prioritat als mètodes de control físic, no es pot descartar l’ús de mesures químiques per a la desinfecció . En qualsevol cas sempre es dissenyarà un pla de desinfecció mitjançant el qual s’establirà el procediment d’avaluació, caracterització i control del risc.

En tots els casos, sigui quin sigui el microorganisme que tractem de reduir o eliminar, és molt important mantenir un màxim nivell d’higiene i és fonamental portar a terme les desinfeccions un cop la zona ha estat netejada per a que no quedin restes de matèria orgànica a l’emplaçament que s’ha de tractar. En aquest sentit, a Controlplaga Quality Services S.L. realitzem desinfeccions a tot tipus d’establiments i vivendes i, especialment, a locals amb persones que tenen o han tingut la Síndrome de Diògenes.

TÈCNIQUES DE DESINFECCIÓ

Mesures físiques: permeten eliminar els microorganismes o bé impedir que no puguin multiplicar-se. La mesura física més emprada és la calor i aquesta pot ser usada amb infeccions tan delicades com la legionel·la.

Mesures químiques: eliminació química de microorganismes mitjançant polvorització, nebulització, termo-nebulització i desinfecció atmosfèrica mitjançant micro difusors moleculars i electro-tèrmics.

Depenent de la infecció, a vegades una combinació entre les mesures físiques i químiques aportarà l’efectivitat i eficàcia que necessita el nostre client.

Norma de DESINFECCIÓ UNE 171210:2008

La presència de microorganismes en ambients interiors per sobre de determinats llindars representa un risc potencial per a la salut pública, per això han d’establir-se mesures de prevenció i control dirigides a la reducció de microorganismes fins a nivells segurs. Sempre es donarà prioritat als mètodes de control físic, no obstant això no es descartarà la utilització de mesures químiques per a la desinfecció. Sempre es dissenyarà un pla de desinfecció mitjançant el qual s’establirà el procediment d’avaluació, caracterització i control del risc en desinfeccions.