Desratització

 

Ratolí comú, rata negra, rata grisa…

La desratització consisteix en l’eliminació de rosegadors (rates i ratolins) d’un espai en concret mitjançant diferents tècniques. En el nostre territori, són 3 les espècies més comunes d’aquesta família: el ratolí comú (mus musculus), la rata negra (rattus rattus) i la rata grisa (rattus norvegicus).

Qntrolplaga sempre prioritza en els seus tractaments un Control Integrat de Plagues, incorporant mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi i el control dels factors que afavoreixen l’aparició de plagues, com a base imprescindible per tal d’assegurar l’èxit de les actuacions.

En els tractaments de desratització sempre es prioritza el control biològic, físic i/o mecànic i en el cas que sigui necessari, el control químic (raticides), utilitzant sempre els biocides més específics i de menor perillositat per la salut de les persones i pel medi ambient.

TÈCNIQUES DE DESRATITZACIÓ

En funció de les característiques de l’espècie i de la gravetat de la plaga, establim l’estratègia d’erradicació a seguir entre diferents tècniques mecàniques, físiques o químiques:

  • Mecàniques / Físiques: consisteix en la col·locació de trampes, bàsicament de dos tipus:
    • Trampes adhesives: on el rosegador queda enganxat.
    • Trampes mecàniques: de tipus ballesta o tipus elèctric.
  • Químiques: formulació d’esquers anticoagulants en forma de bloc, gra, pols o líquid que causen la mort per hemorràgia als rosegadors.