Legionel·losi: novetats en la modificació del Reial Decret 487/2022

Qntrolplaga

Des de l’inici de l’any 2024, diverses disposicions del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, han entrat en vigor i han marcat pautes importants per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Tot i això, malgrat la seva recent entrada en vigor, s’ha identificat la necessitat d’ajustar certs aspectes per optimitzar el desenvolupament de les activitats regulades per aquest Decret i permetre a les empreses adaptar-se als seus nous requisits. Unes modificacions que es faran, previsiblement, durant el primer trimestre d’aquest 2024.

 

Legionel·losi: novetats en la modificació del Reial Decret 487/2022

Procés de modificació

El maig del 2023, el Ministeri de Sanitat va iniciar el procés d’audiència i informació pública per a un projecte de Reial Decret destinat a modificar el RD 487/2022. L’objectiu principal és abordar els dubtes sorgits en sectors vinculats a la prevenció i el control de la legionel·losi. Tot i que l’esperat Decret encara no s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Ministeri ha llançat una actualització del document de resolució de dubtes sobre el RD 487/2022.

 

Reformes proposades en el Reial Decret 487/2022 i participació activa

Un dels canvis proposats aborda les discrepàncies en el repartiment de responsabilitats quan el propietari i l’explotador d’una instal·lació no coincideixen. Es recomana redefinir el «Titular de la instal·lació», especificant que la persona explotadora serà responsable del compliment de les obligacions del RD 487/2022 si és diferent del propietari.

Un altre aspecte rellevant és la presa de mostres per a l’anàlisi de legionel·la. El RD 487/2022 estipula que aquesta tasca s’ha de realitzar sota la responsabilitat del laboratori. Tot i això, es recomana que les empreses també puguin dur a terme aquesta activitat, sempre que estiguin acreditades segons la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025.

La nova normativa, en vigor des del gener del 2024, exigeix la implementació d’un Pla de Control contra legionel·la. Això no obstant, es concedeix un període transitori fins a l’1 de gener de 2030 per a l’acreditació de la presa de mostres.

Considerant la crisi econòmica i energètica, es proposa revisar requisits que afecten els costos energètics i el consum d’aigua en instal·lacions amb un alt volum d’aigua contínua. A més, es planteja permetre el manteniment de l’aigua en aquelles instal·lacions on sigui factible des del punt de vista sanitari.

 

QNTROLPLAGA, al dia de tota la legislació vigent

Aquestes propostes, en conjunt, busquen ajustar i enfortir el marc normatiu per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Això incorporant l’experiència i les perspectives de la comunitat en aquest procés de millora contínua.

A QNTROLPLAGA, comptem amb una àmplia trajectòria que ens permet ajustar-nos a la normativa i legalitat vigent. Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres! El nostre equip de professionals resol tota mena de dubtes i ofereix el millor dels assessoraments per al control de plagues i salubritat.